Beleidsplan

Het beleid van het Wijnhuisfonds is gericht op instandhouding van het cultuur historisch erfgoed in Zutphen.

De volgende kernbegrippen vormen de essentie van het beleid.

Kleinschalig en overzichtelijk
Een kleine organisatie met een interessant en in het oog springend bezit in een kleine en overzichtelijke stad

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Een betrouwbare partner die borg staat voor kwaliteit. Behoud en versterken van de historische kwaliteit van de stad staan hoog in het vaandel
Bij de realisatie en uitvoering werkt het WHF samen met Stichting tot Beheer van Onroerende Goederen (BOG)  en maakt gebruik van deskundige adviseurs.
Een beschermd monument, dat is geregistreerd door rijk of gemeente, zal altijd worden gerestaureerd conform de in de Monumentenwet, de Sim of gemeentelijke monumentenverordeningen opgenomen eisen.
Onderhoud- en restauratiewerkzaamheden die in opdracht van BOG worden uitgevoerd, worden gerealiseerd door erkende partijen (aannemers, architecten, specialisten en adviseurs). Wanneer een geselecteerd bedrijf (nog) niet is erkend wordt gesteld dat de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de in de beroepsgroep geldende normen (ERM- en RCE- richtlijnen), de provinciale normen (Gelderse Voet en kwaliteitsregeling  Kennis & Kunde) en voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. De keuze wordt mede gemaakt op basis van aantoonbare ervaring en referentieprojecten. De werkwijze wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met het BOG. Controle tijdens de uitvoering van werkzaamheden en na afloop daarvan vindt plaats door het BOG en indien noodzakelijk geacht worden gekwalificeerde inspecteurs gevraagd. Op deze wijze wordt de kwaliteit geborgd.
Daarnaast streeft de stichting zoveel mogelijk naar opdrachtverstrekking aan regionale bureaus en bedrijven.

Behoud door ontwikkeling
Met een bescheiden dynamiek wordt bijgedragen aan de beeldkwaliteit en levendigheid van de stad.  Het WHF treedt incidenteel op als sponsor voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden waardoor het cultureel erfgoed zoveel mogelijk in zijn oude glorie wordt hersteld.

Goed en deskundig beheer
Het WHF heeft oog voor hedendaagse woonwensen zonder het belang van het behoud en versterken van historische elementen uit het oog te verliezen.

Het volledige beleidsplan 2014 - 2016 kunt u hier downloaden.